• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Förintelse

Ut­tryc­ket ”vi­ga åt förin­tel­se” åter­ger ett hebre­iskt verb (he­cherím; mot­sva­ran­de sub­stan­tiv chérem), som be­ty­der att man un­dan­tar något från van­ligt bruk och hel­gar det åt Gud ge­nom att förstöra det. Så kun­de man göra med krigs­byte och även med tillfång­a­tag­na fi­en­der. Det in­ne­bar en upp­off­ring i den me­ning­en att man av­stod från att behålla by­tet för egen del. Ha­de man lo­vat att hand­la på det­ta sätt (4 Mos 21:2) måste löftet hållas. Det som ta­gits un­dan åt Her­ren var he­ligt (jfr 3 Mos 27:28), och om människor ut­nytt­ja­de det be­gick de ett all­var­ligt brott mot Gud (Jos 7; 1 Sam 15).

Det är tro­ligt att sedvänjor av det­ta slag ti­digt kom ur bruk i Is­ra­el. De tex­ter som ta­lar om dödan­de i stor ska­la (t.ex. 5 Mos 7) speg­lar in­te hi­sto­ris­ka händel­ser ut­an ut­tryc­ker 500-ta­lets över­ty­gel­se att av­fall till främman­de gu­dar var ro­ten till Is­ra­els svåra olyc­kor. Mot den­na bak­grund upp­fat­ta­de man sam­lev­na­den med grann­fol­ken som ett brott och kom så fram till tan­ken att de egent­li­gen bor­de ha un­danröjts.

Un­dan­tags­vis används det hebre­is­ka ut­tryc­ket om döds­straff för is­ra­e­li­ter (2 Mos 22:20). Ett par gång­er me­nas att egen­dom vigs el­ler förver­kas åt Her­ren i den be­ty­del­sen att temp­let och präster­na över­tar den (4 Mos 18:14; Esr 10:8; Hes 44:29). På några ställen (t.ex. 2 Kung 19:11) är den re­li­giösa bak­grun­den förblek­nad, och or­det be­ty­der ”ödelägga” i van­lig me­ning.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33