• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Församlingsledare

På ett par ställen i NT finns uppräkning­ar av tjäns­ter in­om ur­kyr­kan (1 Kor 12:28; Ef 4:11). Såda­na uppräkning­ar är in­te fullständi­ga. Skill­na­der­na mel­lan de oli­ka tjäns­ter­na är in­te tyd­li­ga och in­te hel­ler gränsen mel­lan fas­ta upp­drag och tillfälli­ga in­sat­ser (jfr Rom 12:6-8).

Apost­lar­na ha­de an­sva­ret för de områden där de be­drev sin mis­sion. And­ra kring­re­san­de mis­sionärer kal­la­des ”förkun­na­re (av evan­ge­li­et)” (Apg 21:8; Ef 4:11; 2 Tim 4:5). I försam­ling­ar­na upp­trädde även pro­fe­ter och lära­re.

Led­ning­en av de en­skil­da försam­ling­ar­na utöva­des av älds­te el­ler av försam­lings­le­da­re; att de båda be­teck­ning­ar­na kun­de av­se sam­ma tjänst framgår av Tit 1:5, 7. De till­sat­tes un­der bön och handpålägg­ning (se t.ex. Apg 14:23). 1 Tim 3:1-7 och Tit 1:7-9 anger krav som kun­de ställas på dem. Då försam­lings­le­da­ren i en cen­tral­ort ef­ter NT:s tid fick an­sva­ret för al­la försam­ling­ar­na i trak­ten be­gränsa­des använd­ning­en av or­det, och det fick en in­nebörd som mot­sva­rar svens­kans ”bis­kop” (det gre­kis­ka or­det för försam­lings­le­da­re är epísko­pos).

En un­der­ord­nad tjänst fram­träder när Fil 1:1 och 1 Tim 3:8-13 nämner försam­lings­le­dar­nas med­hjälpa­re el­ler tjäna­re (på gre­kis­ka diáko­nos; jfr lånor­det ”di­a­kon”). Ibland kan det va­ra tvek­samt om en särskild tjänst av­ses el­ler ej (jfr Rom 16:1). Apg 6:1-6 har tol­kats som en berättel­se om hur med­hjälparin­sti­tu­tio­nen upp­kom.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33