• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Fader, fäder

I den­na översätt­ning står i re­gel ”far” när mot­sva­ran­de hebre­is­ka el­ler gre­kis­ka ord (av re­sp. patér) har med var­dag­li­ga fa­mil­je­re­la­tio­ner att göra. Des­sa ord har emel­ler­tid of­ta mer spe­ci­el­la be­ty­del­ser. De kan i både en­tal och fler­tal tillämpas på per­so­ner som man ser upp till (Dom 17:10; Jes 22:21; Dan 9:6), särskilt när äld­re män till­ta­las med re­spekt el­ler vörd­nad (2 Kung 2:12; Apg 7:2; 1 Joh 2:13). Je­su var­ning mot ett sådant språkbruk (Matt 23:9) utgår från att fa­ders­bil­den egent­li­gen ba­ra pas­sar in på Gud, all­tings upp­hov och ur­sprung (jfr Ef 3:15). Bil­den av Gud som fa­der är van­lig i he­la bi­beln (5 Mos 32:6; Jes 63:16; Tob 13:4; Heb 12:9; Jak 1:17). Den kan ges lik­nel­sens form: Gud jämförs med en jor­disk far (Ps 103:13). Ex­em­pel på det­ta finns i evan­ge­li­er­na (Matt 7:9-11 med par.; Luk 15:11-32), där fa­ders­bil­den även på and­ra sätt får fram­trädan­de plats och varm känslo­ton (Matt 6:14; 18:10). Särskilt i Jo­han­ne­se­vange­li­et ta­lar Je­sus om Gud som ”min fa­der”; se t.ex. 8:18 f. I Mark 14:36 åter­ges hans förtro­li­ga till­tal till Gud med det ara­me­is­ka fa­dersor­det ábba. Or­det be­va­ra­des i ur­kyr­kan (Rom 8:15; Gal 4:6) och ansågs alltså be­ty­del­se­fullt, men den i vår tid sprid­da åsik­ten att det i sig skul­le ut­tryc­ka en unik guds­upp­fatt­ning har in­te kun­nat styr­kas.

Fler­tals­for­men ”fäder” används i bi­beln of­ta om förfäder, anfäder el­ler and­li­ga föregång­a­re. Den kan be­teck­na grun­da­re av dy­nasti­er och folk (Jes 38:5; 51:2). Att ”före­nas med fäder­na” är att dö och be­gra­vas. Samhörig­he­ten med äld­re släkt­led kom­mer till ut­tryck när Her­ren kal­las fäder­nas Gud (2 Mos 4:5). Med ”våra (era) fäder” av­ses van­li­gen ti­di­ga­re ge­ne­ra­tio­ner in­om Is­ra­el, ibland de närmast föregåen­de (Klag 5:7), ibland de som upp­levt Her­rens stor­verk på pat­ri­ar­ker­nas el­ler Mo­ses tid (5 Mos 10:22; 1 Kung 8:53; Joh 6:31; Apg 3:25). ”Fäder­na” blir ef­ter hand en he­ders­be­teck­ning för den bib­lis­ka trons sto­ra por­tal­ge­stal­ter (Joh 7:22; Heb 11:2). Lik­nan­de ut­tryck används också om den skriftlärda tra­di­tio­nens grundlägga­re (Matt 5:21, 33; 15:2) och i ett fall (2 Pet 3:4) om den förs­ta krist­na ge­ne­ra­tio­nen.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33