• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Fasta

Att av­stå från mat och dryck är en van­lig re­li­giös övning in­om många re­li­gi­o­ner. I det gam­la Is­ra­el kun­de fas­ta el­ler ”späkning” ut­tryc­ka sorg och ång­er el­ler ge ef­ter­tryck åt böner om Guds hjälp (2 Sam 12:16-23). I na­tio­nel­la kris­si­tu­a­tio­ner ut­lys­tes ge­men­sam­ma fas­te­da­gar (Jo­el 1:14; 2:15; jfr Jer 36:6). Sorge­fas­tor till min­ne av sto­ra olycks­da­gar nämns i Sak 7:3, 5; 8:19. En årlig fas­ta, ob­li­ga­to­risk för he­la fol­ket, före­skrivs på förso­nings­da­gen (3 Mos 16:29), som därför i Apg 27:9 kal­las fas­te­da­gen. Den en­skil­de kun­de också fas­ta fri­vil­ligt (Ju­dit 8:6). Att göra det­ta re­gel­bun­det, två gång­er i vec­kan, nämns som ett tec­ken på sträng from­het i Luk 18:12; lik­nan­de bruk är kända från rab­binsk ju­den­dom. För yt­lig och tanklös fas­ta var­nar ett par pro­fettex­ter, som inskärper att ett rätt förhållan­de till medmänniskor är vik­ti­ga­re (Jes 58:1-12; Sak 7:1-14).

Till det­ta pro­fe­tis­ka bud­skap an­kny­ter ett Je­sus-ord som be­to­nar att fas­tan­de in­te får bli en ytt­re de­mon­stra­tion (Matt 6:16). En­ligt Matt 9:14 f. med par. prak­ti­se­ra­de Je­su lärjung­ar in­te hel­ler fas­ta som from­hetsövning; det till­fo­gas dock att de skul­le göra det ef­ter hans bortgång. Att fas­te­se­den vann in­steg i ur­kyr­kan framgår bl.a. av Apg 13:2 f.; 14:23. Ef­ter ny­tes­ta­ment­lig tid återupp­togs den ju­dis­ka se­den att fas­ta två gång­er i vec­kan, men på and­ra vec­ko­da­gar.

De berättel­ser där Mo­se och Elia var ut­an mat i 40 dygn (2 Mos 34:28; 1 Kung 19:8) vill be­skri­va den över­na­tur­li­ga kon­cent­ra­tion med vil­ken de he­li­ga männen mot­tog Guds up­pen­ba­rel­se. Evan­ge­li­er­nas ord om Je­su fas­ta i öknen (Matt 4:2 med par.) an­kny­ter till des­sa berättel­ser.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33