• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Filisteen, filisteer

Fi­lis­te­er­na tillhörde de s.k. sjöfol­ken, som un­der 1100-ta­let f.Kr. härja­de i östra me­del­havs­re­gi­o­nens kust­trak­ter. De­ras ur­sprungs­område an­tas ha va­rit Me­del­ha­vets övärld, framför allt i Ege­is­ka ha­vet. En­ligt en bib­lisk tra­di­tion kom de från Kaftor, som van­li­gen iden­ti­fie­ras med Kre­ta (Jer 47:4; Am 9:7). De kal­las därför också kafto­re­er (5 Mos 2:23) el­ler nämns si­da vid si­da med kafto­re­er­na (1 Mos 10:14; 1 Krön 1:12). Ef­ter en miss­lyc­kad fram­stöt mot Egyp­ten slog de sig ner på kust­slätten i södra Pa­les­ti­na un­gefär sam­ti­digt med att is­ra­e­li­ter­nas stats­bild­ning börja­de ta form. De­ras område kal­las ibland kust­lan­det (t.ex. Sef 2:5), ibland Fi­lis­teen (t.ex. Ps 87:4). Sistnämn­da be­teck­ning överfördes av gre­ker och ro­ma­re på he­la det bakom­lig­gan­de lan­det och gav därmed upp­hov till nam­net Pa­les­ti­na.

Fi­lis­te­er­na tog i stor ut­sträck­ning över ka­naa­ne­er­nas språk och re­li­gi­on, även gu­den Da­gon, som i bi­beln fram­står som spe­ci­ellt fi­lis­te­isk. De var or­ga­ni­se­ra­de i fem stads­sta­ter: Ash­dod, Ash­ke­lon, Ek­ron, Gat och Ga­za. De var mi­litärt fram­ståen­de och hörde till is­ra­e­li­ter­nas far­li­gas­te fi­en­der in­nan de ku­va­des av Da­vid. Ke­re­te­er­na och pe­le­te­er­na, från vil­ka han se­dan re­kry­te­ra­de le­go­sol­da­ter till sin liv­vakt, var tro­li­gen fi­lis­te­is­ka folk­grup­per.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33