• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Folk

Fle­ra hebre­is­ka ord för folk (na­tio­ner, folk­slag) före­kom­mer i GT omväxlan­de ut­an någon ut­präglad be­ty­del­seskill­nad. Vis­sa möns­ter kan dock ur­skil­jas i använd­ning­en av dem. Ett av or­den, am, sy­nes ur­sprung­li­gen ha be­tytt ”fa­milj” el­ler ”släkt” och be­to­nar den blods­fränd­skap som håller sam­man fol­ket. Det kan användas om Is­ra­el som Guds eget folk, hans ”fa­milj” (Hos 1:8-2:1); jfr 4 Mos 21:29, där ett främman­de folk kal­las sin guds söner och dött­rar. Ett an­nat ord, goj, är den närmas­te mot­sva­rig­he­ten till vårt ”na­tion”. Det kan be­teck­na Is­ra­el (t.ex. 2 Mos 19:6; Jer 5:9; Hagg 2:15) men står of­ta i fler­tals­form (gojím) om de främman­de fol­ken. I ef­ter­bib­lisk hebre­is­ka har det­ta bruk gett upp­hov till be­ty­del­sen ”hed­ning­ar­na”, en översätt­ning som också pas­sar i som­li­ga bib­lis­ka tex­ter, där ”fol­ken” be­skrivs som grym­ma och gudlösa (t.ex. Ps 79:1).

NT vi­sar lik­nan­de ten­den­ser i använd­ning­en av ett par gre­kis­ka ord. I tex­ter om Is­ra­els folk och om de krist­na som Guds nya folk (1 Pet 2:10) står of­ta det gre­kis­ka or­det laós. Ett an­nat ord, éth­nos, används i fler­tal både om fol­ken i allmänhet och med den spe­ci­el­la be­ty­del­sen ”hed­ning­ar­na”.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33