• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Folkförsamling

I översätt­ning­ar av an­ti­ka tex­ter det ve­der­tag­na svens­ka or­det för möten där med­bor­gar­na i en stads­stat fat­ta­de be­slut om ge­men­sam­ma ang­elägen­he­ter. Det­ta sty­rel­seskick tillämpa­des främst i gre­kis­ka miljöer (Apg 19:39) men kun­de också an­kny­ta till äld­re tra­di­tio­ner hos ju­dar­na (1 Kung 12:20). Or­det folkförsam­ling före­kom­mer i den­na översätt­ning mest i det gre­kiskt prägla­de Tillägg till GT, i tex­ter där med­bor­gar­na sam­las för att t.ex. döma missdåda­re (Syr 23:24), överlägga om krigföring (Ju­dit 6:16; 7:23-32) el­ler ut­de­la he­ders­be­vis­ning­ar (1 Mack 14:19, 25-49; Syr 44:15). I den gre­kis­ka tex­ten står då ek­k­lesía, någon gång sy­na­gogé. Sam­ma gre­kis­ka ord används of­ta i Sep­tu­a­gin­ta med re­li­giös klang om Her­rens försam­ling el­ler me­nig­het, dvs. det is­ra­e­li­tis­ka fol­ket, särskilt på dess färd ge­nom öknen un­der Mo­ses led­ning. När öken­vand­ring­ens histo­ria åter­berättas i gre­kisk språkmiljö blir ut­tryc­ken dub­bel­ty­di­ga: fol­kets möte med Her­ren vid Si­nai (2 Mos 19) låter sig upp­fat­tas som en folkförsam­ling i po­li­tisk me­ning (Apg 7:38).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33