• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Församling, kyrka

I översätt­ning­en av GT mot­sva­rar ”försam­ling” of­tast grund­tex­tens qahál. Det­ta hebre­is­ka ord kan be­teck­na oli­ka an­sam­ling­ar av människor, t.ex. en krigshär, men används i syn­ner­het när Is­ra­els folk sam­las till gudstjäns­ter, högti­der el­ler avgöran­den med re­li­giös in­nebörd (t.ex. 1 Krön 29:10; 2 Krön 1:3; Neh 8:2). And­ra lämp­li­ga åter­giv­ning­ar kan då va­ra ”de försam­la­de (is­ra­e­li­ter­na)” (1 Kung 8:14) och ”tem­pelska­ran” (Ps 22:23; 35:18; 107:32). Men ef­tersom Is­ra­el en­ligt bib­lisk åskådning all­tid är he­ligt och står Gud nära, kan ut­tryck som ”Her­rens försam­ling” (5 Mos 23:1-3; Mik 2:5), ”Is­ra­els försam­ling” (3 Mos 16:17) och ”Ja­kobs försam­ling” (5 Mos 33:4) användas om he­la fol­ket ut­an tan­ke på om gudstjänst pågår el­ler ej. På mot­sva­ran­de sätt står ”de hem­kom­nas försam­ling” för de is­ra­e­li­ter som återvände från den ba­by­lo­nis­ka fång­en­ska­pen (Esr 10:8). Jfr använd­ning­en av det be­grepps­ligt närlig­gan­de or­det me­nig­het (edá).

I NT används det gre­kis­ka or­det ek­k­lesía på mot­sva­ran­de sätt om de krist­na. De be­trak­tas som Guds folk el­ler den nya Guds försam­ling som kom­mit till ge­nom Kristus (1 Kor 1:2). Ut­tryc­ket kan också av­se en­skil­da försam­ling­ar (jfr 1 Thess 2:14). När ek­k­lesía syf­tar på al­la krist­na som Guds folk, ut­an rums­lig el­ler tids­lig be­gräns­ning, åter­ges or­det med ”kyr­ka”, ut­om i ut­tryc­ket ”Guds försam­ling”. När tex­ten ta­lar om krist­na på en el­ler fle­ra bestämda plat­ser används översätt­ning­en ”försam­ling(ar)”.

Med ”de he­li­gas försam­ling” (Ps 89:6) me­nas äng­lar el­ler gu­dom­li­ga väsen, som om­ger Guds tron. Den him­mels­ka till­va­ron upp­fat­tas alltså ef­ter mönst­ret av jor­dis­ka högti­der, gudstjäns­ter och hyll­ningsce­re­mo­ni­er.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33