• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Fred, frid

Det hebre­is­ka or­det shalóm kan be­teck­na både fred och frid (des­sa svens­ka ord var från början en­dast ut­talsva­ri­an­ter av ett och sam­ma ord) men också and­ra till­stånd av ord­ning och har­mo­ni för per­so­ner och ting. Det används om lyc­ka och välgång på li­vets al­la områden. Or­det rör sig över gränser­na mel­lan ma­te­ri­ellt och and­ligt, mel­lan den en­skil­de och det allmänna, men of­ta lig­ger ton­vik­ten på det ge­men­sam­ma mänsk­li­ga li­vet och dess vill­kor. Tan­ken på fred går lätt över till rätt­vi­sa och rättfärdig­het (Ps 85:11; Jes 32:17).

Ett så in­nehålls­rikt ord kan in­te fång­as i ett en­da svenskt ut­tryck ut­an måste översättas på oli­ka sätt be­ro­en­de på sam­man­hang­et. Det tra­di­tio­nel­la ”frid” kan ibland användas (t.ex. Ps 4:9; 1 Sam 1:17) el­ler om­skri­vas med likvärdi­ga ut­tryck (”ostörd” 2 Sam 3:21-23, ”i lugn och ro” 2 Sam 15:27). Of­ta­re är ”fred” det rätta or­det (t.ex. Ps 34:15; 1 Krön 22:9; Jes 9:6 f.; Mik 5:5), särskilt då tex­ten tyd­ligt berör ma­te­ri­el­la, so­ci­a­la el­ler po­li­tis­ka förhållan­den (3 Mos 26:6). Men även när Gud i allmänna or­da­lag sägs ge välsig­nel­se el­ler välgång kan ”fred” kom­ma närma­re grund­tex­tens me­ning (4 Mos 6:26; Ps 29:11; Hagg 2:10). ”Välgång” och lik­nan­de ut­tryck kan också va­ra pas­san­de åter­giv­ning­ar (Jer 6:14; 8:15; Dan 10:19). När någon frågar ef­ter en an­nans ”shalom” me­nas of­ta ba­ra att han hälsar el­ler frågar hur det går, och då använder översätt­ning­en såda­na ut­tryck (1 Sam 10:4; 2 Sam 11:7).

I NT har det gre­kis­ka or­det eiréne sam­ma dub­bel­ty­dig­het. Åter­giv­ning­en ”fred” har valts bl.a. när bak­grun­den utgörs av GT:s pro­fe­ti­or om ett kom­man­de freds­ri­ke (t.ex. Luk 2:14). ”Frid” har däre­mot använts när tex­ten ta­lar om den gåva från Gud som präglar de krist­nas liv (Joh 14:27; Rom 5:1; Gal 5:22). Hit hör bl.a. bre­vens välgångsönsk­ning­ar (Rom 1:7; 15:13).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33