• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Friköpa

Det­ta ord används i både GT och NT med en re­li­giös in­nebörd som an­spe­lar på sam­ti­dens so­ci­a­la förhållan­den. En is­ra­e­lit som sålt sig som slav till en in­vand­ra­re skul­le friköpas (3 Mos 25:47-55); hebre­is­kan har ver­bet gaál, ”återköpa”, ”inlösa”. Sam­ma verb används om återköp av jord som sålts ut­anför släkten (Fa­milj): ett rättmätigt ti­di­ga­re ägarförhållan­de upprättas på nytt. Hos den s.k. and­re Je­sa­ja (Pro­fetböcker) används det­ta ut­tryckssätt of­ta om Her­rens friköpan­de av guds­fol­ket ur den ba­by­lo­nis­ka fång­en­ska­pen; se t.ex. Jes 43:1-7. Her­ren är is­ra­e­li­ter­nas ”be­fri­a­re” (goél), och de tillhör ho­nom.

I NT blir friköpan­det (apolýtro­sis) av sla­ven en vik­tig bild för Je­su verk (Förso­ning). Han ger sitt liv till ”lösen” (lýtros; Mark 10:45). De krist­na är friköpta av ho­nom (Ef 1:7, 14; 1 Pet 1:18 f.), och han är de­ras rättmäti­ge her­re (1 Kor 7:22-23). Slav.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33