• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Frivillig

I berättel­ser om kost­nads­krävan­de ar­be­ten på hel­ge­dom el­ler tem­pel nämns fri­vil­li­ga gåvor som ut­tryck för fol­kets hängi­ven­het (2 Mos 35:29; 1 Krön 29:1-9; Esr 1:4). I tem­pel­gudstjäns­ten fanns också plats för fri­vil­li­ga of­fer, t.ex. vid vec­kohögti­den, då vårens skörd fi­ra­des (5 Mos 16:10). Särskil­da bestämmel­ser om de fri­vil­li­ga off­ren finns bl.a. i 3 Mos 7:16; 22:18-23.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33