• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Frukta, fruktan, fruktansvärd

I tex­ter som hand­lar om räds­la använder den­na översätt­ning i re­gel van­li­ga nu­ti­da ord, t.ex. i upp­ma­ning­en ”Var in­te rädd”. ”Fruk­tan” och därmed be­släkta­de ord har dock valts i en del ut­tryck som gäller förhållan­det till Gud. Or­den är mind­re van­li­ga i nu­ti­dens var­dags­språk, men bru­ket av dem bi­drar till att be­ly­sa den bib­lis­ka guds­bil­dens mångsidig­het.

Ef­tersom Gud är he­lig, mäktig och far­lig för de on­da krävs en djup re­spekt i förhållan­de till ho­nom. Åtskil­li­ga tex­ter kal­lar ho­nom fruk­tansvärd (5 Mos 7:21; Ps 76:8; Jer 20:11) och ger di­rek­ta ut­tryck för skräck el­ler bävan (Ps 2:11; 119:120; Heb 10:31). På and­ra ställen vi­sar sam­man­hang­et att ”fruk­tan” för Gud är en po­si­tiv käns­la, be­släktad med kärlek, vörd­nad och till­bed­jan (5 Mos 10:12; Syr 2:7-9; 40:26 f.). Förviss­ning­en att Gud har den yt­ters­ta doms­mak­ten skall en­ligt Je­su ord dämpa räds­lan för människor (Matt 10:28).

In­nebörden i ut­tryck som ”fruk­ta Gud”, ”gud­fruk­tig” och ”guds­fruk­tan” kan sålun­da skif­ta mel­lan räds­la och hängi­ven­het. De kan även få en klang av from­het och rättrådig­het (2 Mos 1:17; Neh 7:2; Ords 1:7). Ibland har ut­tryc­ken blek­nat till nykt­ra be­teck­ning­ar för en per­sons re­li­gi­ons­tillhörig­het. Or­det ”dyr­ka” kan i såda­na fall va­ra den bästa översätt­ning­en (2 Kung 17:25-41). I NT är ”gud­fruk­tig” en be­teck­ning för ic­ke-ju­dar som närmat sig den ju­dis­ka tron.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33