• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Fullhet

På några ställen i NT (Joh 1:16; Ef 1:23; 3:19; 4:13; Kol 1:19; 2:9) före­kom­mer en ovan­lig använd­ning av ett gre­kiskt ord, pléro­ma, här åter­gi­vet med ”full­het”. Den bakom­lig­gan­de tan­ken tycks va­ra att Gud i sig rym­mer en ri­ke­dom av allt tänk­bart gott, att den­na ri­ke­dom också finns hos Kristus och att den ge­nom ho­nom förmed­las till kyr­kan och till de en­skil­da krist­na: Guds full­het finns hos Kristus, Kristi full­het i kyr­kan. På ett par av ställe­na an­tyds kanske också att kyr­kans tillväxt ökar Kristi full­het, dvs. gör ho­nom själv full­kom­li­ga­re.

Det egen­ar­ta­de ut­tryckssättet på de anförda ställe­na kan ha påver­kats av sam­ti­da re­li­giös fi­lo­so­fi. Vis­sa forn­kyrk­li­ga sek­ter använde or­det ”plero­ma” i si­na be­skriv­ning­ar av den and­li­ga värl­den.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33