• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Gilead

Lan­det öster om Jor­dan mel­lan Bashan och Mo­ab. Gränser­na anges ald­rig tyd­ligt. Som mest sträcker sig Gi­le­ad mel­lan flo­der­na Jar­muk i norr och Ar­non i söder; in­om den­na zon är rand­område­na i norr och söder ibland inräkna­de, ibland in­te (”Jairs by­ar”: jfr 1 Kung 4:13 med Jos 13:30; ”högslätten” öster om Döda ha­vet: jfr 4 Mos 32:29 med 5 Mos 3:16; 4:43). Området tu­de­las av Jor­dans bi­flod Jab­bok med dess dju­pa dalgång. Ibland ta­las därför om två hälf­ter av Gi­le­ad (5 Mos 3:12 f.; Jos 12:2, 5; 13:31). Nam­net kan också syf­ta spe­ci­ellt på den nord­li­ga­re av dem, dvs. trak­ter­na syd­ost om Gen­ne­sa­retsjön. I ett fall (Hos 6:8) står det för en stad med för oss okänt läge. Som per­son­namn används det om en av Ma­nas­ses ätt­ling­ar, be­trak­tad som an­fa­der till en släkt­grupp in­om området (t.ex. 4 Mos 26:29; 36:1).

En­ligt bib­lisk tra­di­tion erövra­de Mo­se Gi­le­ad och an­gränsan­de områden från två amo­re­is­ka kung­ar, Sichon och Og, vil­kas ri­ken de­la­des upp på Ru­bens, Gads och Ma­nas­ses stam­mar. Gi­le­ad fram­står i fortsätt­ning­en som en vik­tig, fast of­ta ho­tad, del av is­ra­e­li­ter­nas ri­ke (se t.ex. 1 Kung 22:3; 2 Kung 9:14). Saul utförde en av si­na störs­ta be­drif­ter där (1 Sam 11), och pro­fe­ten Elia kom däri­från (1 Kung 17:1). Kort före det is­ra­e­li­tis­ka Nord­ri­kets fall la­des lan­det un­der As­sy­ri­en (2 Kung 15:29). I pro­fe­tis­ka fram­tids­vi­sio­ner är det återföre­nat med Is­ra­el (Ob v. 19; Mik 7:14; Sak 10:10).

I po­e­tis­ka sam­man­hang upp­träder Gi­le­ad som ett skog­rikt och vac­kert land­skap (Höga v 4:1; Jer 22:6). Det var särskilt känt för sin pro­duk­tion av bal­sam, en läkan­de sal­va fram­ställd av harts (Jer 8:22; 46:11; jfr 1 Mos 37:25).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33