• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Gilgal

Nam­net, som be­ty­der ”(sten)krets”, har tro­li­gen använts om fle­ra oli­ka plat­ser. Den vik­ti­gas­te av dem låg en­ligt Jos 4:19 ”vid Je­ri­kos östgräns”; dess ex­ak­ta läge är okänt. Den be­skrivs som is­ra­e­li­ter­nas läger­plats ef­ter övergång­en av Jor­dan (jfr Mik 6:5), en utgångs­punkt för vi­da­re fram­stötar i Ka­naan men också för förny­el­se av fol­kets re­li­giösa liv (Jos 5:2-12). I Samu­els och Sauls histo­ria fram­träder Gil­gal som en po­li­tisk och re­li­giös cen­tral­ort; t.ex. 1 Sam 7:16; 10:8; 11:14 f. De kri­tis­ka omdöme­na hos Ho­sea (4:15; 9:15; 12:11) och Amos (4:4; 5:5) rik­tar sig tro­li­gen mot sam­ma plats, vars kvar­dröjan­de roll som kult- och vall­fartsort de fann ofören­lig med den rätta tron.

Det Gil­gal som nämns i sam­band med Elia och Elisha (2 Kung 2:1; 4:38) an­ses av fler­ta­let fors­ka­re va­ra en an­nan ort. Av sam­man­hang­et att döma bör den ha le­gat norr om Be­tel i Efraims bergs­bygd. Av 5 Mos 11:30 kan man få in­tryc­ket att ännu ett Gil­gal låg i närhe­ten av She­kem, men tro­li­gen me­nas Gil­gal vid Je­ri­ko. Tex­ten för sam­man två plat­ser med likar­ta­de tra­di­tio­ner och gudstjänst­bruk ut­an hänsyn till det geo­gra­fis­ka av­ståndet.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33