• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Giva

Det hebre­is­ka or­det be­ty­der ”höjd” och var ett van­ligt ort­namn. Den vik­ti­gas­te av de plat­ser som bu­rit nam­net låg ca 5 km norr om Je­ru­sa­lem. Den hörde till Ben­ja­mins stam, som en­ligt Dom 19-20 blev hårt be­straf­fad för ett illdåd som begåtts av plat­sens invåna­re. När Gi­va nämns i Hos 9:9; 10:9 an­spe­las kanske på den­na berättel­se. Or­ten är an­nars mest känd som kung Sauls hem­ort och re­si­dens­stad (se 1 Sam 10:26; 22:6) och kal­las därför ibland Sauls Gi­va (1 Sam 11:4; 15:34; Jes 10:29). Dess ex­ak­ta läge är in­te säkert känt. På en av de plat­ser som kom­mer i fråga finns bygg­nads­res­ter som trotts kom­ma från Sauls re­si­dens, men fyn­den kan tol­kas an­norlun­da.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33