• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Givon

låg ca 10 km nordväst om Je­ru­sa­lem. Plat­sen är ot­ve­ty­digt lo­ka­li­se­rad ge­nom ut­grävning­ar; bl.a. har man fun­nit föremål märk­ta med stads­nam­net. En välbe­va­rad ca 25 m djup cistern tor­de va­ra ”dam­men i Gi­von”, som nämns i 2 Sam 2:13; Jer 41:12.

Sta­dens invåna­re gi­vo­ni­ter­na tillhörde en­ligt GT ett främman­de folk (hi­ve­er­na, Jos 11:19, el­ler amo­re­er­na, 2 Sam 21:2; Folk­namn) men slöt un­der fals­ka före­speg­ling­ar förbund med is­ra­e­li­ter­na, som därmed måste to­le­re­ra dem i sin närhet (Jos 9; jfr 2 Sam 21:1-9). Området kring sta­den är skåde­plats i fle­ra strids­skild­ring­ar, bl.a. för en rykt­bar is­ra­e­li­tisk se­ger över amo­re­is­ka kung­ar (Jos 10) och för en an­nan över fi­lis­te­er­na (2 Sam 5:22-25; 1 Krön 14:8-16; jfr Jes 28:21). Vi­da­re nämns or­ten som of­fer­plats på Da­vids och Sa­lo­mos tid (1 Kung 3:4; 1 Krön 16:39). Där fanns en­ligt 1 Krön 21:29; 2 Krön 1:3 up­pen­ba­rel­setältet och kop­pa­ral­ta­ret från öken­ti­den.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33