• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Greker

När gre­kis­ka härs­ka­re el­ler kung­ar av Gre­kland nämns i se­na gam­mal­tes­ta­ment­li­ga skrif­ter (t.ex. Dan 8:21; 1 Mack 1:1, 10; 6:2) är det of­tast fråga om Alex­an­der den sto­re el­ler hans hel­le­nis­tis­ka ef­terfölja­re. Or­det ”grek” behöver i des­sa sam­man­hang in­te gälla en per­sons na­tio­na­li­tet ut­an kan li­ka väl av­se språk och kul­tur­tillhörig­het. Så är det också i NT. Då gre­ker­na nämns i mot­sats till bar­ba­rer­na, dvs. fol­ken ut­anför den gre­kis­ka kul­tu­rens räckvidd, me­nas sna­rast de bil­da­de (Rom 1:14). Då de ställs mot ju­dar­na gäller frågan re­li­gi­ons­tillhörig­he­ten, och ”gre­ker­na” blir lik­ty­digt med ”hed­ning­ar­na” (Rom 1:16).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33