• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Gudasöner, gudaväsen

Föreställ­ning­ar om lägre gu­dar, halv­gu­dar och he­ro­er var van­li­ga i Is­ra­els omvärld. I fle­ra gam­mal­tes­ta­ment­li­ga tex­ter upp­träder såda­na ge­stal­ter som Guds va­sal­ler el­ler tjäna­re (5 Mos 32:8; Ps 29:1; 89:7; Job 1:6; 2:1; 38:7), ibland med drag av upp­ro­risk­het och självsvåld (1 Mos 6:1-4; Ps 82). I ett par berättel­ser används lik­nan­de be­teck­ning­ar om en av­li­dens an­de (1 Sam 28:13) och en äng­el (Dan 3:25, jfr v. 28).

När tron på en en­da Gud vux­it sig stark kun­de ställe­na om gu­dasöner ver­ka stötan­de. Det hände att man änd­ra­de or­da­ly­del­sen, men van­ligt­vis val­de man att be­trak­ta gu­dasöner­na som äng­lar, go­da el­ler on­da. Be­träffan­de NT:s tillämp­ning av den­na föreställ­ning på de krist­nas him­mels­ka fram­tid se Son.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33