• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Gudfruktig

Be­grep­pet ”gud­fruk­tig” tillämpas ge­nomgåen­de i bi­beln på from­ma människor (Fruk­ta). Gre­kis­ka ord med den­na in­nebörd kan i Apost­lagärning­ar­na be­teck­na ic­ke-ju­dar som sym­pa­ti­se­ra­de med ju­den­do­men. Ett sådant ut­tryck står i Apg 13:43 som bestämning till ”pro­se­ly­ter”, dvs. per­so­ner som fullständigt övergått till ju­disk tro och sed. I re­gel av­ses dock människor som in­te ta­git det­ta steg ut­an nöjt sig med att t.ex. stu­de­ra ju­dar­nas he­li­ga skrif­ter, iakt­ta de vik­ti­gas­te bu­den, be på ju­diskt vis och lämna bi­drag till sy­na­go­gan (Apg 10:2). Den­na grupp tycks ha vi­sat sig särskilt mot­tag­lig för kris­ten pre­di­kan och spe­la­de stor roll när Pa­u­lus grun­da­de si­na försam­ling­ar.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33