• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Här, häravdelning, härskara

Is­ra­e­li­ter­nas uttåg ur Egyp­ten och de­ras vand­ring ge­nom öknen be­skrivs in­om Mo­seböcker­nas s.k. präster­li­ga tra­di­tions­skikt som en marsch i mi­litär stil. Fol­ket är ord­nat i härav­del­ning­ar (2 Mos 6:26; 4 Mos 1:3; 33:1). Då Gud är de­ras le­da­re kan he­la fol­ket kal­las ”Her­rens härar” (2 Mos 7:3/4; 12:41). Han själv kal­las i an­nat sam­man­hang ”Is­ra­els härars Gud” (1 Sam 17:45).

Stjärnor­na skild­ras också som en krigshär, ledd av Gud; den stor­slag­na ord­ning­en på him­la­val­vet blir en åskådlig bild för hans skapar­makt (Ps 33:6; Jes 40:26). Sam­ti­digt upp­fat­tas him­la­krop­par­na som le­van­de väsen: de syn­li­ga ljus­punk­ter­na re­pre­sen­te­rar äng­lar i Guds tjänst. Ut­tryck som ”den him­mels­ka hären” (1 Kung 22:19), ”en him­melsk här” (Luk 2:13), ”de him­mels­ka härar­na” (Upp 19:14), ”him­lens här” (Dan 8:10) och ”Her­rens här” (Jos 5:14 f.) kan därför även syf­ta på äng­lar­na, som står un­der Guds befäl; jfr Ps 103:20 f. Ut­tryc­ket ”härens furs­te” i Dan 8:11 kan alltså av­se ho­nom. Be­teck­ning­en ”härs­ka­ror­nas Gud” kan tol­kas på sam­ma sätt, men det kan också syf­ta på Is­ra­els härar; Se­ba­ot.

I Is­ra­els omvärld be­trak­ta­de man him­la­krop­par­na som gu­dom­li­ga och till­bad dem. En­ligt bib­lisk tro var det­ta förkast­ligt (5 Mos 4:19; 17:3). Ut­tryck som ”den him­mels­ka hären”, ”höjdens här” och ”him­lens he­la härska­ra” kan därför användas ne­ga­tivt om stjärnor­na i de­ras roll som fals­ka gu­dar (2 Kung 17:16; 21:3; 23:4; Jes 24:21; Jer 19:13).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33