• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Högst, den högste

Grund­tex­tens van­li­gas­te mot­sva­rig­het till ”den Högs­te” är i GT Eljón, en ka­naa­ne­isk guds­be­teck­ning som över­togs av is­ra­e­li­ter­na. Or­det finns också i kor­ta­re va­ri­an­ter. Det kun­de upp­träda både som självständigt guds­namn och som be­skri­van­de bi­ord (”han som är högst”). Den gud som till­bads i Sa­lem, det se­na­re Je­ru­sa­lem, kal­la­des El Eljón, ”Gud den Högs­te” (1 Mos 14:18). Han upp­fat­tas i bi­beln som iden­tisk med Is­ra­els Gud, fast ålder­dom­lig po­e­si vi­sar spår av att de båda först be­trak­tats som två oli­ka ge­stal­ter (5 Mos 32:8 f.; Ps 82:1, 6). Ef­ter hand blev ”den Högs­te” en ot­ve­ty­dig be­teck­ning för den en­de Gu­den i hans roll som all­tings härs­ka­re. Så används ut­tryc­kets ara­me­is­ka form på fle­ra ställen i Da­ni­els bok (t.ex. 4:14), li­kaså dess gre­kis­ka mot­sva­rig­het hýpsistos i NT (Apg 7:48; Heb 7:1).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33