• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Hörnsten

Bil­den av Kristus som hörn­ste­nen (Apg 4:11; Ef 2:20), dvs. det vik­ti­gas­te ele­men­tet i en bygg­nads­kon­struk­tion, har hämtats från två ställen i GT (Ps 118:22; Jes 28:16). Båda åskådliggör fast­he­ten och pålit­lig­he­ten i Guds hjälp. Bil­den av­ser med all san­no­lik­het grund­ste­nen i en bygg­nads hörn, in­te (som ibland före­sla­gits) slut­ste­nen i ett valv.

De ovannämn­da GT-ställe­na sam­manförs i NT också med Jes 8:14, där bil­den av en sten används på an­nat sätt; Stötes­ten.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33