• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Hamat

Stad och stads­stat i Sy­ri­en. Sta­den, även kal­lad Sto­ra Ha­mat (Am 6:2), mot­sva­rar nu­ti­dens Ha­ma, som lig­ger un­gefär halvvägs mel­lan Da­mas­kus och Alep­po. Vid den is­ra­e­li­tis­ka kun­ga­ti­dens början var den hu­vud­stad i ett ara­me­iskt ri­ke. Ha­mat nämns som ett grann­land till Da­mas­kus i Hes 47:16 f.; Sak 9:1 f. En­ligt 2 Sam 8:9 f. stod dess kung på Da­vids si­da mot ara­me­er­na i Da­mas­kus och So­va. Un­der 700-ta­let f.Kr. du­ka­de stats­bild­ning­en un­der för as­sy­ri­er­na (jfr 2 Kung 17:24; 18:34; 19:13; Jes 10:9). En av städer­na i området, Riv­la, blev se­na­re skåde­plats för and­ra stor­mak­ters uppgörel­ser med is­ra­e­li­tis­ka le­da­re (2 Kung 23:33; 25:20 f.; Jer 39:5).

I be­skriv­ning­ar av Is­ra­els ide­a­la gränser fram­står Ha­mat som ett nord­ligt grann­land. I des­sa sam­man­hang före­kom­mer sam­mansätt­ning­en Le­vo-Ha­mat (4 Mos 13:22; 1 Kung 8:65; Hes 47:20). Den har an­ta­gits be­teck­na en gräns­zon, ”ingång­en till Ha­mat”, kanske en del av Be­ka­da­len i det nu­va­ran­de Li­ba­non. Nu­me­ra tol­kas Le­vo-Ha­mat of­ta­re som ett stads­namn; var plat­sen har le­gat kan in­te säkert avgöras.

Det Ha­mat So­va som en­ligt 2 Krön 8:3 erövra­des av Sa­lo­mo har också tol­kats på oli­ka sätt; tro­li­gen åsyf­tas yt­ter­li­ga­re en stad, belägen i grann­lan­det So­va.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33