• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Hednafolk, hedning

Det svens­ka or­det hed­ning (lik­som dess la­tins­ka mot­sva­rig­het pagánus) be­tyd­de från början ”öde­marks­bo” el­ler ”lant­bo” och ha­de en ne­ga­tiv bi­ton (”ohyf­sad per­son”). I kris­tet språkbruk har det ut­veck­lats till en nedsättan­de be­teck­ning för dem som sak­nar bib­lisk guds­tro. Ett par ut­tryck i hebre­is­kan har ibland en lik­nan­de in­nebörd och kan då översättas med ”hed­ning­ar­na”: ”fol­ken” (Ps 79:1; Hes 28:7) och ”de oom­skur­na” (1 Sam 14:6; 31:4; 1 Krön 10:4). Det­sam­ma gäller om gre­kis­kans ord för främman­de folk. ”Hed­ning­ar­na” be­skrivs of­ta som fi­ent­li­ga och grym­ma (Hes 28:7; Matt 20:19; Luk 21:24), me­ra sällan som kul­tu­rellt un­derlägs­na. Or­det gre­ker kan i NT få sam­ma in­nebörd som vårt ”hed­ning­ar”, fast det också be­teck­nar bil­da­de människor.

När krist­na kal­las hed­ning­ar (Rom 11:13) me­nas att de var hed­nakri­st­na, dvs. födda som ic­ke-ju­dar. Ter­men kan användas både i nykt­ra kon­sta­te­ran­den av de­ras grupp­tillhörig­het och i be­skriv­ning­ar av de­ras ut­sat­ta till­stånd före omvändel­sen (jfr 1 Kor 12:2; Ef 2:11 f.; 3:1).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33