• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Hemlighet

Till det gam­mal­tes­ta­ment­li­ga tänkan­det om vis­he­ten hörde be­grun­dan av Guds hem­lig­he­ter, som översti­ger mänsk­lig fatt­ningsförmåga (Job 11:7) men up­pen­ba­ras för pro­fe­ter och vis­he­tens lärjung­ar (Jer 33:3; Syr 4:18; 14:21; 39:7; jfr Am 3:7). I apo­ka­lyp­ti­ken od­la­des tan­ken att förutsägel­ser från Gud kun­de förmed­las på hem­lig­hets­ful­la vägar (Dan 2:18 f., 27-30). Ju­dis­ka skriftlärda med sin­ne för mystik sökte hem­lig vis­dom i bi­belns ord. Sam­ti­digt före­kom i ut­om­bib­lis­ka re­li­gi­o­ner hem­li­ga ri­ter, som ansågs ge tillgång till dold kun­skap (jfr Vish 14:15). Allt det­ta bi­drog till att gre­kis­kans ord för ”hem­lig­het” (mystéri­on) i ny­tes­ta­ment­lig tid fick en re­li­giös klang.

I NT finns också tan­ken på hem­lig­he­ter som är gömda i GT:s ord el­ler i se­na­re up­pen­ba­rel­ser (t.ex. Ef 5:32; Upp 1:20; 17:5-7). Den vik­ti­gas­te bland dem gäller Guds plan för värl­dens fräls­ning, som fun­nits se­dan ska­pel­sen och som förverk­li­gas ge­nom Kristus och kyr­kan. Den är oåtkom­lig för jor­disk vis­dom men tillgäng­lig för barns­li­ga sin­nen (1 Kor 2:1-10; Matt 11:25). Pa­u­lus gör an­språk på att äga särskild in­sikt i Guds plan (Ef 3:2-11).

Or­det ”hem­lig­het” kan användas om en­skil­da led i fräls­ning­ens histo­ria: Je­su förkun­nel­se (Matt 13:11 med par.), hans jor­dis­ka fram­trädan­de, död och upp­ståndel­se (1 Tim 3:16), före­ning­en av ju­dar och hed­ning­ar i den krist­na kyr­kan (Ef 3:6; jfr Rom 11:25), de krist­nas förvand­ling till nytt liv på den sista da­gen (1 Kor 15:51). Att Guds hem­lig­het full­bor­das (Upp 10:7) in­nebär att hans plan för värl­den når sitt slut­li­ga mål.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33