• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Herde

Bo­skaps­her­dar var ett all­dag­ligt in­slag i bi­belns värld. Bland de många lik­nel­ser som hämtats från de­ras verk­sam­het är som­li­ga även i dag na­tur­li­ga och välbe­kan­ta, t.ex. bil­den av Her­ren som den go­de her­den el­ler av ett värnlöst folk som får ut­an her­de. And­ra är mer svårge­nom­skådli­ga för oss (jfr no­ter till 1 Sam 25:29; Hes 20:37; Am 3:12). Vik­tigt för förståel­sen av många tex­ter är att själva or­det ”her­de” kan va­ra lik­ty­digt med ”le­da­re”, ”hövding” el­ler ”kung”. Så används det t.ex. om Mo­se (Jes 63:11), Da­vid (2 Sam 5:2) och per­ser­kung­en Ky­ros, som kal­las Her­rens her­de därför att han är sänd av ho­nom (Jes 44:28). Men det är också van­ligt att ic­ke namn­giv­na le­da­re in­om och ut­anför Is­ra­el kal­las her­dar (t.ex. Jer 6:3; Mik 5:5; Nah 3:18; Hes 34:2-10; Sak 10:3; 11:4-17). Bil­den åskådliggör in­te ba­ra det go­da le­dar­ska­pets välsig­nel­ser ut­an används också om ego­is­tis­ka sty­resmän, om bru­ta­la krigs­her­rar och t.o.m. om döden (Ps 49:15). Som världs­do­ma­re sägs Kristus val­la fol­ken med en stav av järn (Upp 2:27; 12:5; 19:15; jfr Ps 2:9).

Den gam­mal­tes­ta­ment­li­ga bil­den av Gud som den go­de her­den och förutsägel­sen att han i fram­ti­den skall ge Is­ra­el en bätt­re jor­disk her­de än de självis­ka le­da­re som blott ut­nytt­jat sin makt (Hes 34:23) tillämpas i NT på Je­sus. När Je­sus ser fol­ket som får ut­an her­de (Matt 9:36 med par.) an­tyds att han är den kom­man­de her­den, dvs. Mes­si­as; jfr Joh 10:11, 14; Heb 13:20; 1 Pet 5:4. Her­de­bil­den används dess­utom om dem som i hans ef­terföljd le­der de krist­na (Apg 20:28; Ef 4:11; 1 Pet 5:2).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33