• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Hettiter

Het­ti­ter­na var ett folk som från ca 2000 f.Kr. bil­da­de ett mäktigt ri­ke i Mind­re Asi­en. De ta­la­de ett in­doeu­ro­pe­iskt språk och ha­de tro­li­gen in­vand­rat österi­från. Sin stor­hets­tid ha­de de un­der 1300-1200-ta­len f.Kr., då de erövra­de sto­ra de­lar av det nu­va­ran­de Sy­ri­en. Om­kring 1200 föll det het­ti­tis­ka väldet sönder och splitt­ra­des i småsta­ter. Några het­ti­tis­ka kung­adömen lev­de kvar i nor­ra Sy­ri­en fram till mit­ten av 700-ta­let f.Kr. San­no­likt är det des­sa som åsyf­tas i 1 Kung 10:29. När het­ti­ter an­nars om­ta­las i GT är det svårt att se hur de förhåller sig till det från histo­ri­en kända fol­ket. Het­ti­ter­na bru­kar fin­nas med i lis­tor över folk som bod­de i Pa­les­ti­na före is­ra­e­li­ter­na, t.ex. 1 Mos 15:19-21. Folk­namn.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33