• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Himlen

Or­det används ibland i se­na bib­lis­ka skrif­ter som täck­namn för Gud. Guds egent­li­ga namn be­trak­ta­des ti­digt som så he­ligt att man in­te våga­de ut­ta­la det ut­an använde and­ra guds­be­teck­ning­ar (Guds­namn och Her­ren). Ef­ter hand drevs den skyg­ga vörd­na­den ännu läng­re, så att from­ma människor före­drog an­ty­dan­de om­skriv­ning­ar (”vad som be­fall­des” = ”vad Gud be­fall­de”, 1 Mack 2:55; ”från något an­nat håll” = ”från Gud”, Est 4:14; ”den som byg­ger sitt hopp på Ho­nom” = ”den som byg­ger sitt hopp på Gud”, 1 Mack 2:61). När or­det ”him­len” används i såda­na sam­man­hang får Guds bo­ning re­pre­sen­te­ra ho­nom själv. Att or­det be­teck­nar ett per­son­ligt väsen kan mer el­ler mind­re tyd­ligt framgå av sam­man­hang­et (t.ex. Dan 4:23; 1 Mack 3:60; 4:10; 2 Mack 7:11; Luk 15:18). Ibland är det oklart om förfat­ta­ren me­nar så el­ler syf­tar på him­len i rums­lig me­ning (t.ex. 1 Mack 4:40).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33