• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Husgudar

Kultföremål som användes i hem­met och ärv­des in­om fa­mil­jen. Ut­om­bib­lis­ka källor vi­sar att in­ne­ha­vet av dem ha­de ju­ri­disk och eko­no­misk be­ty­del­se; jfr 1 Mos 31:19. De­ras funk­tion och ut­se­en­de är ofullständigt kända. En­ligt Hes 21:21 och Sak 10:2 användes de till spådoms­konst, och i 2 Kung 23:24 förknip­pas de med av­gu­dar. I äld­re tid har is­ra­e­li­ter­na tyd­li­gen använt dem ut­an betänk­lig­he­ter (1 Mos 31:19-35; Dom 17:5; 18:14-18; 1 Sam 19:13-16). Det hebre­is­ka or­det kan ha både en­tals- och fler­tals­be­ty­del­se. I 1 Mos 31 tycks det röra sig om ett fler­tal små fi­gu­rer, i 1 Sam 19 kanske om en större gu­da­bild. Yt­ter­li­ga­re en möjlig­het är att hus­gu­dar­na var ett slags masker.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33