• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Insamling

På fle­ra ställen i si­na brev ta­lar Pa­u­lus om bi­drag som skall lämnas till ”de he­li­ga i Je­ru­sa­lem”, dvs. till den krist­na urförsam­ling­en där (Rom 15:26; 1 Kor 16:1; 2 Kor 8-9). En­ligt Gal 2:10 följ­de han med sitt in­sam­lings­ar­be­te en öve­rens­kom­mel­se som gjorts med de krist­na le­dar­na i sta­den, tro­li­gen vid det möte som be­skrivs i Apg 15. Hu­vud­be­slu­tet vid det­ta möte be­tyd­de för de hed­nakri­st­na en långtgåen­de frigörel­se från ju­disk sed och därmed också från mo­derförsam­ling­en i Ju­deen. De eko­no­mis­ka bi­dra­gen var kanske ut­tryck för en lo­ja­li­tet som in­te bor­de upphöra. In­sam­ling­en fyll­de i så fall sam­ma funk­tion för de krist­na som tem­pelskat­ten för ju­dar­na (Matt 17:24).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33