• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Invandrare, främling

Det hebre­is­ka or­det ger be­teck­nar människor som lämnat sin hem­bygd, t.ex. på grund av krig el­ler hung­ersnöd, och vis­tas i ett land där de sak­nar ful­la med­bor­ger­li­ga rättig­he­ter. Or­det åter­ges of­ta med ”främling” i känslo­lad­da­de el­ler po­e­tis­ka sam­man­hang (2 Mos 18:3; Ps 94:6; 119:19). I lag­tex­ter står ”in­vand­ra­re”. Då av­ses per­so­ner som an­slu­tit sig till is­ra­e­li­ter­nas tro och lev­nadssätt (be­träffan­de omskärel­sen jfr 2 Mos 12:48). De re­li­giösa la­gar­na är med få un­dan­tag li­ka gil­ti­ga för dem som för ”infödda” (dvs. födda is­ra­e­li­ter, in­te lan­dets föris­ra­e­li­tis­ka be­folk­ning). Or­det ger fick så småning­om nästan sam­ma be­ty­del­se som det gre­kis­ka ”pro­se­lyt”.

In­vand­rar­nas ställ­ning i samhället va­ri­e­ra­de. De användes till grov­ar­be­te (5 Mos 29:11; 1 Krön 22:2; 2 Krön 2:17 f.) men kun­de också bli förmögna (3 Mos 25:47). Allmänt sett sak­na­de de den trygg­het som följ­de med ärvd jord och gam­la släktförbin­del­ser. Därför inskärps of­ta att de skall be­hand­las ge­neröst och rätt­vist, i lik­het med änkor och fa­derlösa (5 Mos 24:17; Jer 7:6; Sak 7:10). Ibland får de­ras osäkra läge sym­bo­li­se­ra he­la människo­li­vets kort­het och ut­satt­het. Is­ra­e­li­ter­na har va­rit in­vand­ra­re i Egyp­ten (2 Mos 22:21) men är också gäster och främling­ar i sitt eget land, som egent­li­gen tillhör Her­ren (3 Mos 25:23; 1 Krön 29:15; Ps 39:13). Tan­ken ut­veck­las i kris­tet språk till att människan är främling på jor­den men har sitt rätta hem i him­len (Heb 11:13-16).

I bi­bel­tex­ter­na upp­träder också and­ra grup­per av utlänning­ar, fast de oli­ka ka­te­go­ri­er­na in­te all­tid hålls tyd­ligt isär. Det hebre­is­ka or­det tosháv översätts of­tast med ”tillfälligt bo­satt” och tycks av­se per­so­ner ut­anför is­ra­e­li­ter­nas ge­men­skap (jfr 2 Mos 12:45 med 12:48; 3 Mos 25:45). För utländs­ka in­kräkta­re finns åtskil­li­ga be­teck­ning­ar i hebre­is­kan. Svens­kans ”främling” kan pas­sa även i såda­na sam­man­hang (Jes 1:7).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33