• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Jevus, jevuseer

Je­vu­se­er­na nämns of­ta som ett av de folk som bod­de i Pa­les­ti­na före is­ra­e­li­ter­na (Folk­namn), ibland närma­re bestämt som invåna­re i bergs­byg­den (4 Mos 13:30; Jos 11:3). Framför allt sägs de ha bott i Je­ru­sa­lem (Jos 15:63; Dom 1:21). Sta­den, el­ler någon del av dess om­giv­ning, kal­las på ett par ställen ”je­vu­se­er­nas bergs­slutt­ning” (Jos 15:8; 18:16). Dess föris­ra­e­li­tis­ka namn sägs ha va­rit Je­vus (Jos 18:28; Dom 19:10; 1 Krön 11:4), men det­ta var tro­li­gen en se­kundär be­teck­ning, bil­dad av folk­nam­net. Nam­net Je­ru­sa­lem kan nämli­gen beläggas i gam­la ut­om­bib­lis­ka tex­ter. Om je­vu­se­er­nas härkomst och släkt­skap med and­ra folk sak­nas säker kun­skap.

Av allt att döma var det (trots Dom 1:8) först un­der Da­vids tid som is­ra­e­li­ter­na lyc­ka­des erövra Je­ru­sa­lem (2 Sam 5:6-8; 1 Krön 11:4-6). Je­vu­se­er­na fick då le­va kvar i sta­den. Det­ta framgår in­di­rekt av Jos 15:63; Dom 1:21, lik­som av Sak 9:7. Da­vid sägs ha köpt den bli­van­de tem­pel­plat­sen från en je­vusé (2 Sam 24:18-25). En­ligt 1 Kung 9:20 f. gjor­de Sa­lo­mo je­vu­se­er­na till tvångs­ar­be­ta­re.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33