• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Jisreel, jisreelslätten

Nam­net Jis­re­el be­ty­der ”Gud sår” el­ler ”Gud gör frukt­bar”. In­nebörden pas­sar i förs­ta hand till Jis­re­elslätten, det bördi­ga lågland som ut­bre­der sig mel­lan Kar­mel och Gil­bo­a­ber­get. Norr om sistnämn­da berg står slätten i förbin­del­se med Bet-She­ans dalgång, som är en västlig ut­gre­ning från övre Jor­dan­da­len. Jis­re­elslätten av­vatt­nas åt nordväst av Kishonbäcken, som rin­ner ut i Ac­ko­buk­ten nära Hai­fa. Mot sydväst ger fle­ra pass förbin­del­se med Me­del­ha­vet, ett av dem vid Me­gid­do, varav det al­ter­na­ti­va nam­net Me­giddoslätten (2 Krön 35:22). Hu­vudvägen från Egyp­ten till Sy­ri­en och Meso­po­ta­mi­en pas­se­ra­de slätten, som därför ha­de stor stra­te­gisk be­ty­del­se. Området är skåde­plats för en rad bib­lis­ka strids­skild­ring­ar (Dom 4:4-16; 7:1-23; 2 Kung 23:29; jfr Ju­dit 3:9).

Sta­den Jis­re­el låg vid slättens östra si­da. På 800-ta­let f.Kr. användes den som re­si­dens­stad av Nord­ri­kets kung­ar, vid si­dan av hu­vud­sta­den Sa­ma­ria. Dra­ma­tis­ka händel­ser som ut­spe­la­des un­der den­na pe­ri­od (1 Kung 21; 2 Kung 9-10) gav en dys­ter klang­bot­ten åt nam­net.

Som per­son­namn upp­träder Jis­re­el dels i 1 Krön 4:3, där det rör sig om en per­so­ni­fi­ka­tion av en stad el­ler en släkt, dels i Hos 1:4 f., där Her­ren ger nam­net åt pro­fe­tens son med en an­spel­ning på plat­sens blo­di­ga histo­ria. I fortsätt­ning­en (2:22) ut­nytt­jar pro­fe­ten and­ra si­dor av nam­net, dess ljud­lik­het med Is­ra­el och dess löftes­ri­ka in­nebörd av frukt­bar­het.

Ett an­nat Jis­re­el nämns i Jos 15:56; det låg på Ju­das stams område. När Da­vids hust­ru Ac­hi­no­am sägs va­ra från Jis­re­el (t.ex. 1 Sam 25:43) åsyf­tas kanske den­na ju­de­is­ka stad.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33