• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Josefus

Ju­disk histo­ri­e­skri­va­re, född 37 el­ler 38 e.Kr., död i början av 100-ta­let. Jo­se­fus, som tillhörde en förnäm prästsläkt, del­tog i 60-ta­lets sto­ra upp­ror mot Rom men gick över till ro­mar­nas si­da. Un­der åter­sto­den av sitt liv ägna­de han sig åt förfat­tar­skap om ju­dar­na och de­ras histo­ria. Hans skrif­ter är en vik­tig källa för vår känne­dom om de­ras förhållan­den kring vår ti­deräknings början. Även för den föregåen­de pe­ri­o­den är han of­ta vår en­da el­ler vik­ti­gas­te sa­ges­man. När det gäller de händel­ser som skild­ras i 1 Mack tillför han dock in­te myc­ket nytt, ef­tersom just den­na bok är hans egen hu­vudkälla, men hans ver­sion kan användas för att be­ly­sa okla­ra punk­ter.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33