• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kadesh, kadesh barnea

Plats där is­ra­e­li­ter­na en­ligt GT up­pehöll sig un­der en del av sin öken­vand­ring. Nam­net är be­släktat med hebre­is­kans ord för ”he­lig” och ty­der på att plat­sen va­rit en kultort. Tillägget Bar­nea, vars be­ty­del­se är okänd, särskil­jer den från or­ter med sam­ma el­ler lik­nan­de namn. Till des­sa hör Ke­desh i Ga­li­leen (Jos 20:7; Tob 1:2); det fanns också ett Ka­desh vid Oron­tes i Sy­ri­en, som kanske åsyf­tas i 2 Sam 24:6; Ps 29:8.

Läget för Ka­desh Bar­nea anges ba­ra un­gefärligt, of­tast till Sinöknen söder och sydväst om det bib­lis­ka Ne­gevs kärn­område. Den åsyf­ta­de plat­sen har iden­ti­fi­e­rats med en oas i nor­ra de­len av Si­nai­halvön där man har fun­nit res­ter av befäst­ning­ar från Is­ra­els kun­ga­tid, dock ingen­ting som be­ly­ser berättel­ser­na om öken­vand­ring­en. Som en syd­lig ut­post för det is­ra­e­li­tis­ka ri­ket före­kom­mer Ka­desh Bar­nea i några gräns­be­skriv­ning­ar (Jos 10:41; 15:3; Hes 47:19; 48:28); of­ta­re nämns i såda­na sam­man­hang Be­er She­va, som låg läng­re norrut.

Tra­di­tio­nens upp­gif­ter om Ka­desh är bro­ki­ga och del­vis svårfören­li­ga. Plat­sen anges som utgångs­punkt först för spa­ningsföre­tag och ti­di­ga fram­stötar i Ka­naan (4 Mos 13), se­dan för vand­ring­en mot östjor­dan­lan­det (4 Mos 20:14). En­ligt 5 Mos låg många år mel­lan des­sa tillfällen, år då is­ra­e­li­ter­na ir­ra­de om­kring i trak­ten av Ka­desh (2:1, 14; jfr 4 Mos 33:37-49), dömda till det­ta dröjsmål som straff för sin olyd­nad (1:19-46; jfr 4 Mos 13-14). Dess­utom iden­ti­fi­e­rar en del av tra­di­tio­nen Ka­desh med det Me­ri­va där fol­ket gjor­de upp­ror (4 Mos 27:14; 5 Mos 32:51). På ett par ställen före­kom­mer dub­bel­nam­net Me­ri­vat Ka­desh (Hes 47:19; 48:28).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33