• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kafarnaum

Till de plat­ser som of­tast nämns i evan­ge­li­er­na hör Ka­far­naum, en­ligt ny­tes­ta­ment­ligt språkbruk en stad, en­ligt nu­ti­da mått sna­ra­re en by. Den låg vid nor­ra stran­den av Gen­ne­sa­retsjön. Bland ut­grävda ru­i­ner märks de­lar av en sy­na­go­ga, byggd ef­ter ny­tes­ta­ment­lig tid, och res­ter­na av en gam­mal kris­ten hel­ge­dom. Den­na har uppförts över ett hus som kan ha fun­nits på Je­su tid. Bl.a. i Mark 9:33 sägs att Je­sus var hem­ma i Ka­far­naum; tro­li­gen ut­gjor­de Petrus hus (Mark 1:29) hans fas­ta bo­stad se­dan han börjat upp­träda som förkun­na­re. Tyd­li­gen har ett gudstjänst­rum inrättats på den plats som ansågs ha tillhört Petrus.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33