• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kanaan, kanaaneer

Nam­net Ka­naan är känt bl.a. från egyp­tis­ka tex­ter, där det används om oli­ka områden vid den östra me­del­havs­kus­ten. När den­na översätt­nings no­ter ta­lar om ka­naa­ne­er­nas re­li­gi­on och kul­tur in­be­grips he­la kustre­gi­o­nen. Skrift­fyn­den från Uga­rit, som låg på det nu­va­ran­de Sy­ri­ens område, är en hu­vudkälla för kun­ska­pen om ka­naa­ne­isk re­li­gi­on.

I fler­ta­let bib­lis­ka tex­ter är Ka­naan nam­net på det land som Her­ren ha­de lo­vat is­ra­e­li­ter­na och som de börja­de erövra un­der Jo­su­as le­dar­skap. Oli­ka tex­ter vi­sar skil­da upp­fatt­ning­ar om lan­dets ut­bred­ning. Som dess kärn­område fram­står området väster om Jor­dan och Döda ha­vet (Dom 1:19). Ibland ges lan­det mer stor­slag­na och ide­a­li­se­ra­de pro­por­tio­ner. De gränser som anges i 4 Mos 34:3-12 (jfr Hes 47:15-20) in­ne­slu­ter t.ex. de­lar av nu­ti­dens Li­ba­non, Jor­da­ni­en och Sy­ri­en.

”Ka­naa­ne­er­na” är i bib­liskt språkbruk ibland en sam­lings­be­teck­ning för be­folk­ning­en i det land som is­ra­e­li­ter­na erövra­de (t.ex. 1 Mos 12:6). Men of­ta före­kom­mer nam­net i uppräkning­ar av fle­ra be­seg­ra­de folk (Folk­namn). Ka­naa­ne­er­na fram­står då som en mind­re be­folk­nings­grupp. Ibland lo­ka­li­se­ras de till bestämda de­lar av lan­det, t.ex. me­del­havs­kus­ten (Jos 5:1; Sef 2:5), Jor­dan­da­len (4 Mos 13:30; 5 Mos 11:30), Jis­re­elslätten (Jos 17:16) el­ler Ne­gev (4 Mos 21:1; 33:40).

I ”släkt­tav­lan för No­as söner”, den sche­ma­tis­ka över­sik­ten av dåti­dens folk i 1 Mos 10, fram­träder vetska­pen att lan­det ha­de lytt un­der Egyp­ten och att det ingick i en vid­sträckt kul­tu­rell re­gi­on. Dess invåna­re re­pre­sen­te­ras (v. 6) av Hams son Ka­naan, som sägs va­ra bror till bl.a. Misra­jim, dvs. egyp­ter­na, och far till bl.a. fol­ket i Si­don (v. 15, 19; jfr Jes 23:11, där fe­nikis­ka städer kal­las ”Ka­naans fästen”). Att ka­naa­ne­er­na blev un­der­ku­va­de förkla­ras i 1 Mos 9:20-27 med en förban­nel­se som ur­fa­dern Ka­naan dra­git över sig.

Bi­bel­tex­ter­na be­to­nar motsätt­ning­en mel­lan is­ra­e­li­ter­na och ka­naa­ne­er­na; där ta­las om kon­flik­ter, av­stånds­ta­gan­de och bekämpan­de. Sam­ti­digt framgår det på många sätt att de båda fol­ken tillhörde sam­ma kul­turkrets och att is­ra­e­li­ter­na påver­ka­des starkt av ka­naa­ne­er­na, även på det re­li­giösa området. Spår av sådan påver­kan finns bl.a. i den re­li­giösa po­e­sin. Baal. Guds­namn.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33