• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kapitel- och versindelning

Det­ta in­del­nings­sy­stem hör in­te till själva bi­bel­tex­ten ut­an är en re­la­tivt sen an­ord­ning, som har ett prak­tiskt syf­te: man vill kun­na hänvi­sa till bi­belställen obe­ro­en­de av vil­ken upp­la­ga el­ler översätt­ning som används. Sy­ste­met måste va­ra ge­men­samt för al­la och bi­behålls därför trots att det har sak­li­ga bris­ter; särskilt ka­pi­telin­del­ning­en är of­ta dåligt an­pas­sad till in­nehåll och sam­man­hang. En­ligt nu­ti­da in­ter­na­tio­nellt bruk använder den­na översätt­ning styc­ke­in­del­ning och ny­for­mu­le­ra­de ru­bri­ker för att klargöra tex­ter­nas upp­bygg­nad, sam­ti­digt som ka­pi­tel- och vers­mar­ke­ring­ar står kvar för ori­en­te­ring­ens skull.

In­del­ning­en i ka­pi­tel infördes i början av 1200-ta­let. När det gäller GT:s hebre­is­ka text gjor­de ju­dis­ka skriftlärda en in­del­ning i ver­ser re­dan un­der de förs­ta århund­ra­de­na e.Kr., dock ut­an att num­re­ra ver­ser­na. Först i mit­ten av 1500-ta­let ge­nomfördes en sådan num­re­ring i den la­tins­ka översätt­ning­en av GT. Vid sam­ma tid gjor­des en vers­in­del­ning med num­re­ring i NT. Både mind­re och större av­vi­kel­ser i in­del­ning och num­re­ring har före­kom­mit i gång­na ti­der. Den före­lig­gan­de översätt­ning­en an­slu­ter sig i såda­na fall till svensk tra­di­tion, närmast till 1917 års kyr­ko­bi­bel. Num­re­ring­en av­vi­ker därför på som­li­ga ställen från utgåvor av grund­tex­ten och and­ra länders översätt­ning­ar. Såda­na av­vi­kel­ser re­do­vi­sas i no­ter.

Ar­be­tet med text och översätt­ning kan sätta syn­li­ga spår i vers­num­re­ring­en. Om en vers san­no­likt in­te tillhör den ur­sprung­li­ga tex­ten, fast den in­fo­gats i en ver­sion som användes då num­re­ring­en gjor­des, hop­pas den över i nu­ti­da översätt­ning­ar. På så vis upp­står luc­kor i vers­num­re­ring­en, som av ovan an­giv­na skäl in­te änd­ras (Text). Vi­da­re kan ord­ningsfölj­den mel­lan kor­ta av­snitt ha rub­bats i den text som num­re­ring­ens upp­hovsmän använde. När en nu­ti­da översätt­ning följer den rätta ord­ning­en blir i stället vers­siff­ror­na om­kas­ta­de (4 Mos 13:8-12; Dom 20:21-24; Job 3:12-17; Jes 38:6-22; Sak 4:5-14). Å and­ra si­dan kräver en otvung­en översätt­ning of­ta att ord el­ler sat­ser åter­ges i an­nan ord­ning än grund­tex­tens. Såda­na om­flytt­ning­ar ryms of­tast in­om en vers men kan ibland över­skri­da vers­gränsen, så att man måste le­ta i två ver­ser för att fin­na grund­tex­tens mot­sva­rig­he­ter till de svens­ka ut­tryc­ken. I såda­na fall slås vers­siff­ror­na sam­man med ett sned­streck (t.ex. 2 Mos 7:3/4).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33