• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Karmel

Det hebre­is­ka or­det be­ty­der ”trädgård” el­ler ”bördigt land” (t.ex. Jes 10:18; Jer 2:7) men används också som geo­gra­fiskt namn. Någon gång kan det tol­kas på båda sätten (2 Krön 26:10). Som namn be­teck­nar det van­li­gen den bergs­rygg som skju­ter ut i Me­del­ha­vet söder om Ac­ko­buk­ten. Den forn­ti­da kustvägen från Egyp­ten, som ha­de stor stra­te­gisk be­ty­del­se, måste här böja av inåt lan­det och fort­sat­te ge­nom bergs­pass från Sha­ronslätten till Jis­re­elslätten.

Kar­mel­ber­get förknip­pas i bi­beln med pro­fe­ter­na Elia (1 Kung 18) och Elisha (2 Kung 2:25; 4:25). Med sin skönhet, sin ri­ka växt­lig­het och si­na svårtillgäng­li­ga sko­gar och grot­tor kan det fun­ge­ra som po­e­tisk sym­bol (Höga v 7:5; Jes 35:2; Jer 46:18; Am 9:3). Så även i ne­ga­ti­va sam­man­hang, då ett förtor­kat Kar­mel blir en bild för yt­ter­lig förödel­se (Jes 33:9; Am 1:2; Nah 1:4).

Kar­mel är också nam­net på en stad ca 12 km söder om Hebron, be­kant från Sauls och Da­vids histo­ria (1 Sam 15:12; 25:2-13).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33