• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kefas

Nam­net Ke­fas är bil­dat av ett ara­me­iskt ord som be­ty­der ”sten” el­ler ”klip­pa”. Det gre­kis­ka nam­net Pe­tros, tra­di­tio­nellt åter­gi­vet med den la­tins­ka for­men Petrus, har sam­ma be­ty­del­se och fun­ge­ra­de alltså som översätt­ning av det till­namn Je­sus gav sin främs­te lärjunge, Si­mon, Jo­han­nes son (Matt 16:18; Joh 1:42). De tre nam­nen Si­mon, Ke­fas och Petrus används i NT omväxlan­de om ho­nom. Det svens­ka or­det ”klip­pa” måste för sam­man­hang­ets skull till­fo­gas i översätt­ning­en av Matt 16:18. Pa­u­lus säger van­li­gen ”Ke­fas” (t.ex. 1 Kor 1:12; Gal 2:9-14).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33