• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kerub

I Främre ori­en­tens re­li­giösa konst av­bil­da­des my­to­lo­gis­ka väsen med ving­ar, djur­kropp och människo­hu­vud. Såda­na skulp­tu­rer ställ­des upp på ömse si­dor om tron­sto­lar el­ler por­tar; de sym­bo­li­se­ra­de väkta­re med över­na­tur­lig rörlig­het, styr­ka och in­tel­li­gens.

Lik­nan­de bil­der fanns i Is­ra­el, där de kal­la­des ke­ru­ber och re­pre­sen­te­ra­de tjäns­te­an­dar åt Gud, alltså ett slags äng­lar. De be­skrivs på något oli­ka sätt i tex­ter om öken­ti­dens tält­hel­ge­dom (Up­pen­ba­rel­setältet) och om temp­let. I tältet står två ke­rub­skulp­tu­rer på ar­kens lock med an­sik­te­na vända mot varand­ra och ving­ar­na ut­bred­da till skydd för loc­ket, plat­sen för Guds up­pen­ba­rel­se (2 Mos 25:17-22; jfr 4 Mos 7:89). I temp­let är ke­ru­ber­na sto­ra friståen­de skulp­tu­rer med an­sik­te­na rik­ta­de mot tem­pel­sa­len. De­ras in­re ving­spet­sar berör varand­ra. Mot­sva­rig­he­ter i främre­o­ri­en­ta­lisk bild­konst klargör att de till­sam­mans utgör den osyn­li­ge Gu­dens tron (1 Kung 6:23-28; 2 Krön 3:8-14). Ar­ken står en­ligt des­sa tex­ter ne­danför ke­ru­ber­na och fun­ge­rar som tro­nens fo­ta­pall (1 Krön 28:2). Ke­rub­tro­nen i temp­let är bak­grun­den till guds­be­teck­ning­en ”Her­ren Se­ba­ot, han som tro­nar på ke­ru­ber­na” (1 Sam 4:4; 2 Sam 6:2; Jes 37:16; jfr 2 Kung 19:15; 1 Krön 13:6; Ps 80:2; 99:1; Till Dan B:31).

De av­bil­da­de va­rel­ser­na nämns även i and­ra sam­man­hang som väktar­ge­stal­ter (1 Mos 3:24; Hes 28:14, 16). De­ras ving­ar blir en bild för Guds be­skydd (Ps 61:5). När Her­ren ”ri­der” på de be­ving­a­de va­rel­ser­na (Ps 18:11) smälter de sam­man med na­tur­fe­no­men som vin­den och mol­nen.

En särpräglad kom­bi­na­tion av des­sa föreställ­ning­ar finns hos pro­fe­ten He­se­ki­el. De va­rel­ser som i hans sy­ner åskådliggör Her­rens härlig­het (kap. 1; 10; jfr Upp 4:6) kal­las ke­ru­ber (10:20). När Her­ren lämnar det till un­dergång vig­da temp­let följer de ho­nom (10:18 f.).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33