• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Kush, kushiter

Kush är i bi­beln ett ri­ke söder om Egyp­ten. Det mot­sva­rar nor­ra de­len av nu­ti­dens Su­dan. Tra­di­tio­nen att åter­ge nam­net med Eti­o­pi­en följer Sep­tu­a­gin­ta men är i dag miss­vi­san­de; nu­ti­dens Eti­o­pi­en lig­ger ut­anför bi­belns Kush. Det ro­mers­ka nam­net Nu­bi­en har däre­mot in i vår tid be­va­rat en va­ga­re syft­ning, som mot­sva­rar bib­liskt språkbruk. Översätt­ning­en använder därför ut­tryc­ket ”nu­bi­er” omväxlan­de med grund­tex­tens ”kus­hit”.

Det kus­hi­tis­ka ri­kets histo­ria är re­la­tivt väl känd. Ef­ter en lång tid av egyp­tisk do­mi­nans gjor­de sig lan­det självständigt i början av 1000-ta­let f.Kr. Un­der se­na­re de­len av 700-ta­let fick kus­hi­tis­ka härs­ka­re mak­ten i Egyp­ten och re­ge­ra­de där som fa­ra­o­ner (den s.k. 25:e dy­nastin). Förhållan­den un­der den­na tid utgör bak­grun­den till Jes 18:1; 20:1-6. En av de kus­hi­tis­ka fa­ra­o­ner­na nämns i 2 Kung 19:9 som ”Tir­ha­ka, kung­en av Kush”. Han be­seg­ra­des om­kring 670 f.Kr. av as­sy­ri­er­na, och hans ef­ter­träda­re måste ge upp Egyp­ten åt in­hems­ka härs­ka­re. Kus­hi­ter­nas ri­ke be­stod dock i de­ras gam­la kärn­område men kom ef­ter hand i be­ro­en­de av nya stor­mak­ter; jfr Est 1:1.

Kus­hi­ter­na tycks ibland ha förväxlats med egyp­ter­na. Det är också möjligt att ara­bis­ka stam­mar har getts lik­nan­de namn, an­ting­en ge­nom en språklig slump el­ler till följd av kon­tak­ter via Röda ha­vet. Mo­ses ”kus­hi­tis­ka hust­ru” (4 Mos 12:1) skul­le i så fall kun­na va­ra mid­ja­ni­tisk, lik­som nam­net Kus­han i Hab 3:7 nämns pa­ral­lellt med Mid­jan. Varför en ara­me­isk kung en­ligt Dom 3:8, 10 kal­la­des Kus­han är oklart. Per­son­nam­net Kus­hi (Jer 36:14; Sef 1:1) är i grund­tex­ten li­ka­ly­dan­de med or­det kus­hit och kan från början ha be­teck­nat in­vand­ra­re från Kush. Att det fanns såda­na ”nu­bi­er” i Is­ra­el framgår av 2 Sam 18:21-32; Jer 38:7-13; 39:16.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33