• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Lärjunge

Or­det be­teck­nar i vårt språk bl.a. en ef­terfölja­re el­ler elev till en re­li­giös lära­re. I många tra­di­tio­ner har såda­na lärjung­ar levt i nära ge­men­skap med sin mästa­re, de­lat hans livsföring, hjälpt ho­nom med prak­tis­ka ting och hämtat in­spi­ra­tion av både hans ord och hans be­te­en­de. Det är tro­ligt att också GT:s pro­fe­ter ha­de såda­na ef­terfölja­re (jfr t.ex. 2 Kung 2:1-18; Jer 36; 45), men hebre­is­kans spe­ci­el­la ord för lärjunge (limmúd) används i den­na me­ning ba­ra i Jes 8:16, dess­utom bild­ligt i 50:4 (om pro­fe­tens förhållan­de till Gud) och 54:13 (om dem som ”fost­ras av Her­ren”).

Det gre­kis­ka or­det för lärjunge (mat­hetés) används i NT myc­ket of­ta om de tolv följe­sla­ga­re som Je­sus utsåg, ibland också om en vi­da­re krets som ta­git in­tryck av ho­nom (t.ex. Luk 6:17; jfr 10:1). I Apost­lagärning­ar­na syf­tar det på de krist­na över hu­vud ta­get (jfr Apg 11:26). De är ”Her­rens lärjung­ar” (Apg 9:1), lik­som tro­en­de ju­dar kal­las Mo­ses lärjung­ar (Joh 9:28). Ele­ver till and­ra sam­ti­da lära­re kan också om­ta­las med sam­ma ord (t.ex. Matt 9:14; 22:16; Apg 9:25).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33