• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Lakish

Ort drygt 40 km sydväst om Je­ru­sa­lem. Dess långa histo­ria har klar­lagts ge­nom om­fat­tan­de ut­grävning­ar. Det är dock osäkert om en våld­sam förstörel­se på 1100-ta­let f.Kr. har sam­band med is­ra­e­li­ter­na (Jos 10). Klart är att sta­den befästes kraf­tigt un­der den is­ra­e­li­tis­ka kun­ga­ti­den (jfr 2 Krön 11:5-12). Un­der sitt fälttåg mot Hiskia 701 f.Kr. up­pehöll sig San­he­rib en­ligt bi­beln i La­kish (2 Kung 18:14, 17; 2 Krön 32:9; Jes 36:2). Hans erövring av sta­den om­vitt­nas välta­ligt dels av spår på plat­sen, dels av re­li­e­fer som han lät sätta upp i Ni­ne­ve. La­kish hörde en­ligt Jer 34:7 till de städer som längst höll stånd mot ba­by­lo­ni­er­na un­der 580-ta­lets fälttåg. Från den­na tid härrör berömda ut­grävnings­fynd: mi­litära rap­por­ter till kom­men­dan­ten i La­kish, skriv­na på lerskärvor. Sta­den be­fol­ka­des på nytt un­der per­sisk tid (jfr Neh 11:25-30) men åter­vann in­te sin for­na be­ty­del­se ut­an över­gavs ef­ter ett par århund­ra­den.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33