• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Läsart

När ett bi­belställe åter­ges på oli­ka sätt i hand­skrif­ter el­ler and­ra text­vitt­nen (Text) kal­las de skilj­ak­ti­ga ly­del­ser­na läsar­ter el­ler (text)va­ri­an­ter. Den­na översätt­nings fot­no­ter ger upp­lys­ning­ar om läsar­ter i ett ur­val fall där av­vi­kel­ser­na mel­lan dem är av in­tres­se.

I GT rör det sig van­li­gen om ställen där översätt­ning­en av­vi­ker från den ma­so­re­tis­ka tex­ten (MT). For­mu­le­ring­ar som t.ex. ”med Sep­tu­a­gin­ta” anger då källan till den läsart som följts.

I bi­belns gre­kisk­språki­ga de­lar används stan­dard­for­mu­le­ring­en ”An­nan läsart” om en bort­vald ly­del­se som finns företrädd i som­li­ga hand­skrif­ter. Hu­vudöversätt­ning­en följer all­tid den läsart som en­ligt översättar­nas bedömning san­no­likt är ur­sprung­lig. De läsar­ter som står i no­ter­na har alltså av dem med större el­ler mind­re säker­het be­trak­tats som se­kundära. Läsar­ter som säkert el­ler med stor san­no­lik­het in­te är ur­sprung­li­ga re­do­vi­sas i re­gel in­te, men un­dan­tag har gjorts då de på ett in­tres­sant sätt be­ly­ser tex­tens ut­veck­ling i gam­mal tid (t.ex. för s.k. västli­ga läsar­ter i Apost­lagärning­ar­na).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33