• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Levit, levitisk

En le­vit är i or­dets vi­das­te me­ning en med­lem av Le­vis stam, dvs. en av­kom­ling till Ja­kobs son Le­vi. Le­vi­tisk kal­las en per­son (i re­gel en präst), släkt el­ler fa­milj som tillhör stam­men. Of­tast be­teck­nar dock or­det ”le­vit” en un­der­ord­nad med­hjälpa­re till präster­na. En­ligt de tra­di­tio­ner som då finns i bak­grun­den ha­de Mo­se lagt an­sva­ret för gudstjäns­ten på de man­li­ga med­lem­mar­na av Le­vis stam, som han själv tillhörde (4 Mos 3:5-13). De som härstam­ma­de från hans bror Aron skul­le va­ra präster och förrätta off­ren. De övri­ga fick un­der­ord­na­de upp­gif­ter och skul­le bl.a. sva­ra för vården av hel­ge­do­men och dess he­li­ga föremål. Berättel­sen om Ko­rachs upp­ror inskärper att den­na ord­ning in­te fick änd­ras (4 Mos 16:8-11). En­ligt 1 Krön 23:24-32 såg Da­vid till att den skul­le gälla även i Je­ru­sa­lem.

I tex­ter om lan­dets fördel­ning be­to­nas fle­ra gång­er att le­vi­ter­na in­te fick någon egen jord: Her­ren är de­ras egen­dom.

De källor där åtskill­na­den mel­lan präster och le­vi­ter fram­träder tyd­ligt är se­na: Mo­seböcker­nas s.k. präster­li­ga tra­di­tions­skikt, det kro­nis­tis­ka histo­ri­e­ver­ket (Berättan­de skrif­ter) och slu­tet av He­se­ki­els bok (kap. 40-48). Hos He­se­ki­el fram­ställs upp­del­ning­en som ett slags de­gra­de­ring av le­vi­ter­na, tyd­li­gen ny­införd. Den mo­ti­ve­ras med att de ha­de ägnat sig åt av­gu­da­dyr­kan, al­la ut­om ”de le­vi­tis­ka präster­na av Sa­doks släkt” (44:10-16).

I äld­re tex­ter är gränsen mel­lan präster och le­vi­ter oklar. Ett hebre­iskt ut­tryck som i som­li­ga sam­man­hang måste be­ty­da ”präster­na och le­vi­ter­na” har på and­ra ställen in­nebörden ”de le­vi­tis­ka präster­na”. I ett fall ser det­ta ut att va­ra lik­ty­digt med ”he­la Le­vis stam” (5 Mos 18:1). Le­vi­ter tycks ha tjänst­gjort vid de hel­ge­do­mar ut­anför Je­ru­sa­lem som av­skaf­fa­des vid slu­tet av 600-ta­let f.Kr. (Dom 17:12; jfr 5 Mos 18:6-8). San­no­likt har också per­so­ner med an­nan härstam­ning kun­nat fun­ge­ra som präster i det älds­ta Is­ra­el (Dom 17:5; 2 Sam 8:18). Det­ta gäller en­ligt många fors­ka­re bl.a. Da­vids präst Sa­dok (2 Sam 8:17), som kan ha tillhört Je­ru­sa­lems föris­ra­e­li­tis­ka be­folk­ning men i se­na­re tra­di­tion iden­ti­fie­ras med en av Arons ätt­ling­ar (1 Krön 6:50-53; 27:17; jfr Hes 40:46; 43:19).

Le­vi­ter­nas älds­ta histo­ria ter sig mot den­na bak­grund dun­kel, trots många re­kon­struk­tionsförsök. Det har bl.a. an­ta­gits att de ur­sprung­li­gen var ett yr­kesförbund av kring­vand­ran­de präster. Ge­nom en namn­lik­het skul­le grup­pen ha förväxlats med den egent­li­ga Le­vis stam, som var me­ra kri­gisk (1 Mos 49:5-7).

I bi­beln före­kom­mer också and­ra slag av tem­pel­per­so­nal. Es­ras bok nämner sång­a­re, dörr­vak­ta­re och tem­pel­tjäna­re vid si­dan av le­vi­ter­na (2:40-54), dess­utom ”ätt­ling­ar till Sa­lo­mos sla­var” (v. 55-57). Tyd­li­gen har ic­ke-is­ra­e­li­ter använts för som­li­ga upp­gif­ter; en­ligt 4 Mos 31:47 kun­de krigsfång­ar ställas till le­vi­ter­nas förfo­gan­de. He­se­ki­el (44:6-9) vänder sig mot en sådan ord­ning. En­ligt 1 Krön 25-26 tillhörde sång­ar­na och dörr­vak­tar­na le­vi­tis­ka fa­mil­jer. Man har alltså med växan­de sträng­het renod­lat prin­ci­pen att en­dast Le­vis stam fick be­fat­ta sig med he­li­ga ting.

I Tillägg till GT och NT nämns le­vi­ter­na sällan. När det sker utgår tex­ten i re­gel från de­ras roll som un­der­ord­nad tem­pel­per­so­nal (t.ex. Tob 1:7; Luk 10:32). En gång ta­las om ”le­vi­ter­nas prästämbe­te” i den me­ning­en att GT:s präster tillhörde Le­vis stam (Heb 7:11; jfr Est Gr F:11).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33