• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Libanon

Nam­net be­ty­der ”det vi­ta (ber­get)”, med syft­ning på höga, snötäck­ta top­par. Det be­teck­nar i förs­ta hand en ca 17 mil lång bergs­rygg, som upp­tar en stor del av den ef­ter ber­get upp­kal­la­de nu­ti­da sta­ten Li­ba­non. I öster löper en pa­ral­lell bergs­ked­ja, An­ti­li­ba­non, vars syd­li­gas­te och mest kända del­mas­siv är Her­mon. Mel­lan de två bergs­ryg­gar­na lig­ger Be­ka­da­len, en gravsänka som utgör Jor­dan­da­lens fortsätt­ning norrut.

Bi­belns tex­ter gör ing­en klar skill­nad mel­lan de båda bergs­ked­jor­na (de nämns dock var för sig i Ju­dit 1:7). Nam­net Li­ba­non kan syf­ta på he­la re­gi­o­nen. Be­ka­da­len kal­las två gång­er Li­ba­nonslätten (Jos 11:17; 12:7). Ibland ty­der sam­man­hang­et på att den östli­ga ked­jan av­ses (Dom 3:3; Jos 13:5). På några såda­na ställen åter­ger Sep­tu­a­gin­ta nam­net med An­ti­li­ba­non.

Det is­ra­e­li­tis­ka väldet kan i sin störs­ta ut­sträck­ning ha om­fat­tat de­lar av Li­ba­non (1 Kung 9:19), och området in­klu­de­ras ibland i ett tänkt ide­al­ri­ke (5 Mos 1:7; Sak 10:10). Även i skild­ring­ar av Is­ra­els stor­hets­tid kon­trol­le­ras det dock av ett grann­folk, fe­niki­er­na (1 Kung 5; 2 Krön 2). Av dem köpte Sa­lo­mo ce­der­tim­mer, som var lan­dets mest åtråvärda pro­dukt och of­ta användes till prakt­byg­gen av forn­ti­dens härs­ka­re. Hans eget pa­lats kal­la­des Li­ba­non­skogs­hu­set (1 Kung 7:2), vil­ket kan syf­ta både på ma­te­ri­a­lets härkomst och på de höga träpe­lar­nas ståtli­ga ef­fekt. Li­ba­nons ced­rar är också en of­ta åter­kom­man­de po­e­tisk sym­bol, lik­som dess ri­ka växt­lig­het och skönhet över hu­vud ta­get. I ett par fall jämförs Je­ru­sa­lem bild­ligt med Li­ba­non (Jer 22:6; Hes 17:3; jfr v. 12).

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33