• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Liknelse

I de tre förs­ta evan­ge­li­er­na används det­ta ord of­ta om berättel­ser och jämförel­ser, som var en vik­tig del av Je­su förkun­nel­se. Det bakom­lig­gan­de gre­kis­ka or­det är pa­ra­bolé. Dess hebre­is­ka mot­sva­rig­het i GT (mashál) kan också be­teck­na lik­nel­ser (Hes 17:2), men även and­ra slag av kraft­ful­la och träffan­de ord, t.ex. ord­språk (Ords 1:1), en pro­fets si­arsång (4 Mos 23:7) el­ler en psalmdik­ta­res vis­doms­ord (Ps 49:5). In­om apo­ka­lyp­ti­ken användes sam­ma hebre­is­ka ord om gåtful­la up­pen­ba­rel­ser i bild­lig form, in­om skriftlärdo­men även om bild­lig ut­tyd­ning av dunk­la skriftställen, så som sker med or­det pa­ra­bolé i Heb 9:9; 11:19. Med utgångs­punkt från ett sådant språkbruk sägs Je­su lik­nel­ser i NT fun­ge­ra som dju­pa gåtor, fast de från en syn­punkt sett var hjälp­me­del för att le­van­degöra enk­la re­li­giösa prin­ci­per. De in­nehöll hem­lig­he­ter, som en­dast kun­de up­pen­ba­ras för ut­val­da människor; se Matt 13:10-17 med par. Den­na upp­fatt­ning hör sam­man med NT:s lära om Guds hem­lig­het, som gäller Kristus själv och vad han uträttat.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33