• Uppslagsdelen behandlar ord och ämnen som antingen återkommer ofta eller kräver en utförligare förklaring. Den har inga uppslagsord som anses självklara eller som man lätt får kunskap om på andra håll; där står om Bashan och Beer Sheva men inte om Betlehem. Och den har inte något uppslagsord ifall saken har behandlats i en not. Om du klickar på begynnelsebokstaven ovan kommer du till en lista med uppslagsorden som börjar på den bokstaven.

Uppslagsdel – Liv, livsande

Li­vet har en­ligt bi­beln sitt ur­sprung i Gud (Ps 36:10), och livs­kraf­ten är be­ro­en­de av människans förhållan­de till ho­nom. Att få le­va el­ler fyl­las av liv är from­he­tens lön (5 Mos 30:15-20; Ps 118:17). Des­sa tan­kar in­ne­fat­ta­de från början ing­en tro på ett evigt liv ef­ter döden. När en sådan tro växte fram mot slu­tet av GT:s tid (Döds­ri­ket) kun­de den dock hämta näring ur ett bild­språk där fol­kets omvändel­se, till­frisk­nan­de el­ler förny­el­se be­skrivs som ett upp­vak­nan­de till nytt liv (jfr Jes 26:19; Hes 37:1-14; Hos 6:2). Ut­tryc­ket ”evigt liv” finns med få un­dan­tag (Dan 12:2; 2 Mack 7:9, 36) ba­ra i NT, där det of­ta får be­teck­na den tro­en­des slut­li­ga mål, i Jo­han­ne­se­vange­li­et även före­ning­en med Gud här på jor­den. Or­det liv används ibland en­samt med sam­ma in­nebörd (t.ex. Matt 18:9, ”gå in i li­vet”; Joh 6:53).

De gam­la is­ra­e­li­ter­na var klart med­vet­na om li­vets kopp­ling till kropps­li­ga funk­tio­ner som blo­dets flöde och an­dedräkten. Blod och liv kun­de därför upp­fat­tas som sam­ma sak, en föreställ­ning som fram­träder i förbu­det mot blodförtäring (1 Mos 9:4-6). Se vi­da­re An­de och Själ om översätt­ning­en ”liv” el­ler ”livs­an­de” för hebre­is­ka ord som har med and­nings­funk­tio­nen att göra och om dub­bel­ty­dig­he­ten hos gre­kis­kans psyché.

En rad bild­li­ga ut­tryck av ty­pen ”li­vets träd”, ”li­vets ljus”, ”li­vets väg” spe­lar stor roll i he­la bi­beln. De­ras in­nebörd skif­tar ef­ter de oli­ka bi­belböcker­nas sam­man­hang. Li­vets träd re­pre­sen­te­rar t.ex. i 1 Mos 3:22 ett för människan ouppnåeligt till­stånd, i Ords 3:18 ett lyc­ko­samt liv, i Upp 22:2 det evi­ga liv som kom­mer de tro­en­de till del. Li­vets ljus är i Job 33:30; Ps 56:14 lyc­kan i att ha räddats ur döds­fa­ra, i Joh 8:12 den upp­lys­ning och fräls­ning som Je­sus förmed­lar. Li­vets bok är i Upp 3:5 en him­melsk förteck­ning över dem som skall räddas till evigt liv; bil­den kan jämföras med 2 Mos 32:32 f.; Ps 139:16; Dan 12:1.

Dagens bibelord

6 33Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så skall ni få allt det andra också.

Matt 6:33